My lovely blog

My lovely blog
I'm education english

This is my home town.

This is my home town.
I love sea.

Thursday, November 6, 2008

เทคนิคการสอนภาษาด้วย TPR-Total Physical Response

TPR-Total physical respons( การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง )
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากที่ต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝน หรือต้องมีใจรักจึงจะเรียนภาษาอังกฤษได้ดี แต่การเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ดียิ่งยากมากกว่าหลายเท่า แต่ถึงอย่างไร ครูที่รักการสอนภาษาอังกฤษ ก็มีเทคนิคและวิธีที่จะทำให้ลูกศิษย์สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีหลายวิธี ดังนี้
ความหมายของเทคนิคการสอนภาษาด้วย TPR-Total Physical Response
หมายถึง การสอนภาษาโดยการใช้ท่าทาง โดยให้ผู้เรียนฟังคำสั่งจากครูแล้วผู้เรียนทำตาม เป็นการประสานการฟังกับการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นการตอบรับให้ทำตามโดยผู้เรียนไม่ต้องพูด วิธีสอนภาษาโดยการใช้ท่าทางใช้สำหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาที่สอง
ความสำคัญของการใช้เทคนิคการสอนภาษาแบบ TPR-Total Physical Response
เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของนักเรียนระดับประถมศึกษา จึงเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ทั้งตัวครูผู้สอนที่ไม่มีทักษะเนื่องจากไม่ได้เรียนจบเอกทางการสอนภาษาอังกฤษ และจำเป็นต้องสอนหลายชั้น / วิชา และตัวนักเรียนเองก็มีปัญหาด้านการเรียน ด้านเศรษฐกิจ และผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือ ให้ความรู้ได้ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ อ่านไม่ออก สะกดคำไม่ได้ เกิดความแกลียด มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ครูจึงจำเป็นต้องหาวิธีการสอนที่จะชักจูงให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและเรียนได้ด้วยความสนุก ความเข้าใจ มีการใช้ภาษาทางกายในักเรียนร่วมฝึกหรือทายท่าทางทำให้นักเรียน มีความคิดรวมยอด มากกว่าบังคับให้ท่องจำคำศัพท์ หรือลอกตามหนังสือโดยขาดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนจึงแก้ปัญหานี้ ด้วยการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ T.P.R.
ประสิทธิภาพในการสอนภาษาแบบ TPR-Total Physical Response
เนื่องจากเทคนิคการเรียนรู้แบบ TPR มาจากวิธีการที่ทารกเรียนภาษา โดยเริ่มฟังคำพูดจากพ่อแม่การใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกายร่วมกับภาษา ดังนั้นเด็กจึงคุ้นเคยและเรียนรู้ได้เร็วกว่าวิธีอื่น
แนวการสอนภาษาแบบ TPR-Total Physical Response
แนวทางการสอน TPR อาจสอนเป็นช่วงๆ วันละประมาณ ๒๐ นาทีTPR-B TPR-O TPR-S อาจสอนสลับกันได้ สามารถนำเพลง เกม มาใช้สอนประกอบด้วย เช่น เพลงเกี่ยวกับร่างกายของเราการนำ TPR ไปใช้สอนกับวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ เป็นต้นการสอน TPR เป็นการสอนคำศัพท์ใหม่ๆ ครั้งแรกควรสอน ประมาณ ๕-๑๐ คำก่อน โดยครูทำให้ดูเป็นต้นแบบ มีการสาธิตทำตามครู แล้วให้ผู้เรียนทำเองตามคำสั่งครู เมื่อเริ่มต้นกำหนดคำที่ต้องใช้ ควรตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจคำที่ครูพูดหรือไม่
ข้อควรคำนึงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน TPR-Total Physical Response
๑. การออกแบบกระบวนการเรียนด้านภาษา จะต้องตระหนักให้ผู้เรียน เกิดความเชื่อมั่นในการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การเรียนด้วยภาพ/สิ่งของ การเรียนด้วยการพูดสนทนา บรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย และวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆได้
๒. การถามคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพรรณนา อธิบาย วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆได้
๓.สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนภาษาที่สองก็คือ ผู้เรียนต้องไม่รู้สึกกลัวหรืออาย การเรียนภาษาที่สอง จะต้องเริ่มจากสิ่งที่นักศึกษารู้ และขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เรียน และเรื่องที่เรียนรู้จะต้องสนุกสนาน
๔. การสอน TPR ใช้สอนระยะแรกที่ผู้เรียนไม่รู้จักวงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ อาจใช้สอนประมาณ ๑-๒ เดือนแรกที่เข้าเรียนเท่านั้น
สรุปสิ่งที่นักเรียนได้รับจากเทคนิคการสอนภาษาแบบ TPR-Total Physical Response การสอนภาษาอังกฤษแบบ T.P.R. เป็นการสอนที่นักเรียนได้ใช้จินตนาการและมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบกับประโยคที่ได้ยิน เป็นการเรียนด้วยความเข้าใจ นักเรียนเคลื่อนไหวได้พูด แสดงท่าประกอบด้วย ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายเพราะนักเรียนระดับประถฒศึกษาเป็นวัยที่ต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการเรียนปนเล่นทำให้สนุก มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้นักเรียนชอบการเรียนภาษาอังกฤษเมื่อยู่ในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

1 comment:

สรัญญู นิยมวงค์ said...

เรียนเจ้าของบล๊อก ดิฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ TPR จึงได้นำข้อมูลที่เจ้าของบล็อกโพสไว้ไปใช้ ประกอบงานของดิฉัน และได้ทำการใส่ชื่อและURL ของเจ้าของบล็กในบรรณานุกรมงานของดิฉันแล้ว แต่อาจารย์ที่ปรึกษาของดิฉัน อยากจะทราบว่า ข้อมูลที่เจ้าของบล็อกได้โพสไว้เกี่ยวกับ TPR นั้นเจ้าของบล็กเขียนเอง หรือแปลมาจากเอกสารใด หรือ เอามาจากหนังสือเล่มไหน ดิฉันจึงอยากเรียนถามเจ้าของบล็อกว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ TPR ที่ท่านโพสไปนั้น ท่านนำมาจากแหล่งใด และขอทราบชื่อ ภาษาไทยของท่าน เพื่อนำไปบันทึกในบรรณานุกรมด้วย

หากท่านได้อ่านแล้ว ขอความกรุณาท่านส่งข้อมูลที่ดิฉันได้สอบถามไป ตอบกลับมาที่ อีเมลล์ ooo_wow_yam@hotmail.com ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณค่ะ